ประวัติ หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่ขาว อนาลโย

ประวัติ หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดป่าถ้ำกลองเพล อำเภอหนองบัวลำพู จังหวัดอุดรธานี

“ปล่อยจิตว่าง แล้วจิตสบาย เพราะเหตุว่าจิตเป็นเยี่ยมไม่ขุ่นมัว ไม่มีอารมณ์มาฉาบทาดวงจิตแล้ว ดวงจิตใส ดวงจิตขาว จิตเย็นมีแต่ว่าความสบาย รู้ท่าสังขาร รู้ทันความจริง จิตพวกเราไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งสิ้น ถึงมรณะจะมาถึงก็ตาม ทุกขเวทนา ปวด มาถึงก็ตาม ปราศจากความหวั่นไหวต่อ สิ่งพวกนั้น ”

นามเดิม เกิดในสกุล โครัตถา เกิด 28 ธันวาคม 2431 สถานที่เกิด ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี บวช บวชในวัดสิทธิบังคม อำเภอพรรณานิคม สกลนคร ในพุทธศักราช2462 โดยมีพระครูป้อง เป็นอุปัชฌาย์ มรณภาพ 16 พฤษภาคม 2526 อายุ 95 ปี 64 ปี

ก่อนบวชหลวงปู่ได้ดำรงชีพตามวิสัยฆราวาสทั่วๆไปโดยมีลูก 3 คน จนกระทั่งใน พุทธศักราช 2462 ขณะอายุได้ 31 ปี หลวงปู่ก็เลยตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในบวรศาสนาพุทธ หลวงปู่บรรพชาอยู่นาน 6 ปี ก็เลยได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ ของ พระคุณครูมั่น ปัญญาทัตโต และก็ได้ขอญัตติเป็นกลางเลิกนิกาย เมื่อปีพุทธศักราช 2468 ที่วัดโพธิ์สมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ เป็นอุปัชฌายะ

หลวงปู่มีความหนักแน่นในข้อความประพฤติปฏิบัติมากมายโดยเฉพาะ กับการเดินจงกรม หลวงปู่ได้ย้ำเป็นพิเศษ พูดอีกนัยหนึ่ง เมื่อฉันเสร็จเริ่มเดินจงกรมเป็นพุทธบูชา พอเพียงถึงบ่ายสองนาฬิกาเริ่ม

เดินจงกรมมอบยุติธรรมบูชา จนกระทั่งบ่าย 4 นาฬิกา รวมทั้งเมื่อทำข้อความประพฤติเสร็จสมบูรณ์และจากนั้นก็จะเริ่มเดินจงกรมมอบให้ป็นสังฆบูชา จนกระทั่งโดยประมาณ 4-5 ทุ่ม ก็เลยเข้าที่เข้าทางพักเพื่อบำเพ็ญภาวนาถัดไป หลวงปู่ได้บำเพ็ญหมั่นเพียรออกธุดงค์

เพื่อเผยแผ่พระธรรม คำกล่าวอบรมสั่งสอนตามสถานที่ต่างๆหลายที่ กระทั่งอายุ 70 ปี ก็เลยจำพรรษา เป็นการถาวรที่วัดป่าถ้ำกลองเพล หลวงปู่เป็นภิกษุ ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีข้อการปฏิบัติปฏิบัติงาม เหมาะสมจำเป็นตัวอย่างสืบไป…

ประวัติ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

ประวัติ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี ( ภูจ้อก้อ ) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

บทบูชาพระรัตนตรัยนี้ เป็นลิขิตของพระการเข้าฌาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ที่พลีกาย มอบให้ชีวิต อุทิศเพื่อ ศาสนาพุทธ พระคุณเจ้า รูปนี้เป็น หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี ( ภูจ้อก้อ ) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ชีวประวัติ ของหลวงปู่หล้า เขมปัตโต เป็นชีวิต ที่สมณะ ผู้ละวางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มุ่งสู่ การเป็นอิสระ อย่างเป็นจริงเป็นจัง มั่นคง

ท่านกำเนิดเมื่อ วันจันทร์ที่ 14 ก.พ. พุทธศักราช2454 ที่บ้านกุดสระ อำเภอหมากหน้าแข้ง จังหวัดอุดรธานี พ่อชื่อนายคูน เสวตร์วงศ์ มาดาชื่อ นางแพง เสวตร์วงศ์ เป็นลูกคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 8 คน อาชีพของครอบครัว คือทำนา ท่านเรียน ในสถานศึกษา ชั้นประถม ปีที่ 2 ก็จะต้องออกมา

ในวัยเด็ก ท่านได้ได้โอกาส รับใช้พระธุดงค์ ที่จาริกมา ในละแวกบ้าน ซึ่งมีส่วนช่วย หล่อหลอมจิตใจ ให้ใฝ่ในทางธรรม

อายุ 18 บวชเป็นสามเณร เมื่ออายุครบเกณฑ์ ก็ได้บรรพชา เป็นพระ ตามประเพณี แล้ว ก็ลาสึก มาครองเรือน ได้ประสพ ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง ที่สังขาร และก็การพลัดพราก

เมื่อปี พุทธศักราช2486 บวชเป็น พระมหานิกาย ที่วัดบ้านยาง มีพระครูคูณ เป็นอุปัชฌาย์ ปีแรก ก็สอบนักธรรมโทได้

วันที่ 15 ก.พ. พุทธศักราช2488 ท่านได้ญัตติ เข้าในคณะธรรมยุต ที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) ครั้งเป็นพระเทพกวี เป็นอุปัชฌาย์ แล้วก็ให้แด่ท่าน ไปพำนัก ฝึกหัดการกระทำ กับหลวงปู่บุญมี ชลิตโต ที่วัดโพธิ์ชัย หนองเค็ม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นวัด ที่เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ เคยนิมนต์ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ไปอาศัย ครั้งที่ท่าน กลับจากจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็หลวงปู่ บุญมี เคยได้รับการศึกษา อบรม กับท่านพระอาจารย์มั่น และก็ดำเนิน ปฏิปทา ตามพระบุพพาจารย์…

ประวัติ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ประวัติ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

” ลมหายใจเข้า-ออกนี่แหละ เป็นชีวิตของแต่ละบุคคล อายุจริงๆอยู่ที่ลมหายใจเข้า-ออก อายุที่นับกันอยู่ คือ สิ่งที่ล่วงหายไป อายุที่จริงคงเหลือเพียงแค่ลมหายใจ เข้า-ออก หากปล่อยออกมาแล้วสูดเข้าไปมิได้ ก็ตาย สูดเข้าไปแล้วปล่อยออกมามิได้ก็ตาย ความตายนั้น แก้มิได้ ท่านก็เลยให้แก้ใจตนเองให้สงบนิ่งอยู่ด้านใน หายใจเข้ามาชีวิตหมดไปหายใจออกมาชีวิตหมดไป เดือน-ปี ไม่ไปไหน วันนี้หมดไป วันใหม่ก็มาแต่ว่า ชีวิตของคนเรา หมดไป สิ้นไป ต้องทำความรู้สึกอยู่ ในใจว่า “เราต้องตาย” ทุกลมหายใจ”

นามเดิม สิม วงเข็มมา เกิด 26 พฤศจิกายน 2452 สถานที่เกิด ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
บวชบรรพชาในวัดศรีจันทราวาส อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 16 ก.ค. 2472 โดยมี
ท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์(จันทร์ เขมิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์
สมณศักดิ์ 2502-พระครูสันติวรญาณ 2535-พระญาณสิทธาจารย์(ฝ่ายวิปัสนา)
ตาย 14 สิงหาคม 2535 อายุ 83 ปี 63 ปี

หลวงปู่บวชเป็นเณรเมื่ออายุได้ 17 ปีในวัดศรีรัตนาราม ซึ่งเป็นวัดมหานิกาย ภายหลังไม่นาน ก็เลยได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และก็ได้ขอญัตติใหม่เป็นธรรมเลิกนิกาย ได้รับฉายาว่า “พุทธาจาโร”

จากนั้นได้ออกธุดงค์เพื่อปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆหลวงปู่เป็นเจ้าอาวาสวัดต่างๆหลายวัด จนถึงปี 2510 หลวงปู่ได้ลาออก จากตำแหน่งเจ้าอาวาสทุกวัด รวมทั้งได้เริ่มปรับปรุงถ้ำเขาหินปล่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ แล้วได้จำพรรษาอยู่ ณ ถ้ำผาปล่อง จนกระทั่งมรณภาพ…

ประวัติ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ประวัติ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

“ผู้ปฏิบัติที่จริงจริงนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดถึงชาติหน้า-ชาติหลัง หรือ นรก-สวรรค์อะไรก็ได้ ขอให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ตรง ศีล สมาธิ สติปัญญา อย่างแน่วแน่ก็เพียงพอ ถ้าเกิดสวรรค์มีจริงถึง 16 ชั้น ตามตำรา ผู้ปฏิบัติก็ดี ก็ย่อมได้เลื่อนฐานะของตัวเองเป็นลำดับ หรือถ้า สวรรค์-นิพพานไม่มีเลย ผู้ปฏิบัติดีตอนนี้ย่อมไม่ไร้ประโยชน์ ย่อมอยู่เป็นสุข เป็นมนุษย์ชั้นยอด ”

นามเดิม เกิดในสกุล เกษมสินธ์ เกิด 4 ตุลาคม 2431 สถานที่เกิด ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อุปสมบท
อุปสมบท ณ วัดจุมพลสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในพุทธศักราช2453 โดยมีพระครูวิมลศีลพรต เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์ พระราชวุฒาจารย์

มรณภาพ 30 ตุลาคม 2526 อายุ 96 ปี 74 พรรษา

เมื่อแรกบวช หลวงปู่ได้ขยันหมั่นเพียรศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัด มีความวิริยะ อุตสาหะอย่างแรงกล้า กระทั่งล่วงเข้าพรรษาที่ 6 หลวงปู่ก็เลยหันมาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดสุทัศน์ จังหวัดอุบลราชธานี สอบได้ผู้ปฏิบัติธรรมชั้นตรีเป็นรุ่นแรก ของจังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็ได้เรียนรู้บาลีไวยากรณ์ (มูลกัจจายน์) จนถึงสามารถแปลพระธรรมบทได้ เพราะเหตุว่าวัดสุทัศน์ เป็นวัดที่อยู่ในสังกัดธรรมยุตินิกาย หลวงปู่ก็เลยได้ขอญัตติชอบธรรมจบนิกายในพุทธศักราช2461ในวัดสุทัศน์โดยมีพระมหารัฐ เป็นพระอุปัชฌาย์ รวมทั้งในปีถัดมาหลวงปู่ได้ได้โอกาสเจอ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อได้ฟังธรรมเพียงแค่ครั้งเดียว จากพระคุณครูมั่น ก็เกิดความอัศจรรย์ใจยิ่ง ก็เลยได้เลิกเล่าเรียนพระปริยัติแล้วออกธุดงค์ตามพระอาจารย์มั่น ไปยังที่ต่างๆหลายที่ ก็เลยถือได้ว่าหลวงปู่เป็นศิษย์พระคุณครูมั่นในยุคแรก ต่อมาเจ้าคณะมณฑลจังหวัดนครราชสีมาขอให้หลวงปู่กลับ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อซ่อมวัดบุริมทิศราม หลวงปู่ก็เลยต้องระงับกิจธุดงค์และก็เริ่มงานซ่อมดังที่ได้รับมอบหมาย หลวงปู่ได้อุทิศชีวิต เพื่อศาสนาอย่างแท้จริง จนได้รับการยอมรับจากสาธุชนทั้งหลาย ว่าเป็นอริยสงฆ์ที่หาได้ยากยิ่งองค์หนึ่ง…

ประวัติ หลวงปู่บุดดา ถาวโร

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

ประวัติ หลวงปู่บุดดา ถาวโร

หลวงปู่บุดดา ถาวโร
วัดกลางชูศรีเจริญสุข อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

“เกิดเป็นมนุษย์ ถ้าล่วงศีล 5 ก็เป็นอบายภูมิเช่นกัน ไม่ต่างจาก สัตว์เดรัจฉาน เพราะเหตุว่ายังเอารัดเอาเปรียบกัน สร้างกรรมเรื่อยไป มนุษย์ หากเบียดเบียนกันก็เป็นอมนุษย์โดยทันที ขาดจากศีลธรรมไม่ได้หรอก เป็นเปรต ปีศาจทันที เดี๋ยวนั้นเลย ”

นามเดิม บุดดา มงคลทอง เกิด 5 มกราคม 2437 สถานที่เกิด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อุปสมบท อุปสมบท ณ วัดเนินยาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตอนวันที่ 15 เม.ย. 2465 โดยมี พระครูธรรมขันธเสนาะ เป็นพระอุปัชฌาย์ ตาย 12 มกราคม 2537 อายุ 101 ปี 73 ปี

ในช่วงเวลาที่ยังเป็นเด็กแก่ได้ 5 ขวบ หลวงปู่เคยขอโยมพ่อ แม่ บวชเณร แต่ว่ามิได้รับอนุญาต เพราะอายุยังน้อย จนกระทั่งหลวงปู่อายุ 28 ปี โยมพ่อ แม่ ก็เลยอนุญาตให้บรรพชา ได้รับสมญานามว่า “โผลงวโรภิกขุ”หลวงปู่นับเป็นพระสงฆ์ผู้เคร่งครัดยิ่ง ถือธุดงควัตร ครองผ้าสามผืนเป็นความประพฤติ ชีวิตเป็นอยู่เรียบง่ายทุกอย่างพอดีหมด หลวงปู่ได้ทุ่มเทชีวิตให้แก่การกระทำธรรมประเภท ฆ่าเป็นประกัน เดิมพันด้วยความตาย และก็ความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามประเทศมีภัยการสู้รบ ปัจจัยสี่ทุกสิ่งทุกอย่างอัตคัด ประชาชนตกที่นั่งลำบากทั่วประเทศ ตอนนั้นหลวงปู่จะต้องทรหดอดทนกับความทุกข์ยากลำบากเป็นอย่างมาก แต่ด้วยความตั้งใจพยายามอย่างเด็ดเดี่ยว สำหรับในการทำตัวประพฤติตามธรรม หลวงปู่ก็สามารถต่อสู้กับความทุกข์ร้อนนั้นได้อย่างกล้าหาญยิ่ง หลวงปู่นับเป็นพระเถระที่มีคุณความดี แล้วก็มีปีมากมาย

ท่านได้ได้โอกาสเจอ และก็สนทนาธรรมกับพระสุปฏิบัติหลายรูป เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ครูบาศรีวิชัย ธัมมวิตักโฏ ภิกขุ ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังได้รับความเชื่อถือจากพระเถราจารย์ ผู้ทรงความดีหลายรูป ดังเช่นว่า ครูบาพรหมา พรหมจักโก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ท่านพุทธทาสภิกขุ ฯลฯ ซึ่งย่อมเป็นการชี้ให้เห็นถึงภูมิรู้ ภูมิธรรม และก็ศีลธรรมอันสูงส่งของหลวงปู่ได้อย่างดีเยี่ยม…

ประวัติ หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม

หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม

ประวัติ หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม

หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม วัดอรัญญวิเวก บ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นามเดิม ตื้อ ปาลิปัตต์
พ่อ นายปา ปาลิปัตต์
แม่ นางปัตต์ ปาลิปัตต์
เกิด วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธุ์ พุทธศักราช๒๔๓๑
ณ บ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

บรรพชาอุปสมบท
เป็นลูกศิษย์วัด ตั้งแต่วัยเด็ก ต่อมาบวชเป็นเณร และก็เมื่ออายุ ๒๑ ปี บวชเป็นพระภิกษุ สังกัดมหานิกาย

ศึกษาธรรม
ด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใส ในพระรัตนตรัย รวมทั้งในบารมีธรรม ของท่านพระคุณครูมั่น ภูริทัตโต ก็เลยได้ถวายตัวเป็นศิษย์ กาลต่อมา ได้ญัตติเป็นธรรมยุติกนิกาย สหธรรมิก ที่หลวงปู่ทื่อ อจลธมโม มีความสนิทสนมมากมายเป็นหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ซึ่งเคยออกธุดงคจาริกร่วมกัน

ปฎิปทา
หลวงปู่ตื้อ เป็นสมณะที่เคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติ การเสวนาแล้วก็แสดงธรรม จะตรงไปตรงมา จนเหมือนขวานผ่าซากในวาจา…

ประวัติ พระครูภาวนารังษี (เปลื้อง เริงเชียร)

พระครูภาวนารังษี

ประวัติ พระครูภาวนารังษี (เปลื้อง เริงเชียร)

ฉายา “วิสฏฺโฐ” เกิดปีขาล พุทธศักราช 2455 ณ อำเภอบางบาลจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรนายแว้ด นางปี่ยม บรรพชาเป็นพระภิกษุเมื่อ 21 ปีจำพรรษาที่วัดบางบาล 1 ปีจากนั้นได้ย้ายไปศึกษาปฏิบัติ กัมมัฏฐานในที่ต่างๆจนกระทั่งปี พุทธศักราช2495 ได้ย้ายมาอยู่ที่ วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งในขณะนั้นเป็นวัดร้าง ได้กระทำการฟื้นฟูปฏิสังขรณ์ จนกว่าได้รับอนุญาติจากสังฆมนตรี
ให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาได้ และเลื่อนสมณศักดิ์เป็นครูภาวนารังษีเมื่อพุทธศักราช 2500

คติธรรมของท่าน “อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังวาจา”…

ประวัติ พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ

พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ

ประวัติ พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ

นามเดิม พรหม สุภาพงษ์
พ่อ จันทร์ สุภาพงษ์
แม่ วันดี สุภาพงษ์
เกิด วันเดือนปี ที่เกิด ไม่ปรากฏหาหลักฐานมิได้
ที่บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างบริเวณ จังหวัด สกลนคร เป็นลูกคนแรกในปริมาณ ๔ คน

บรรพชา
เบื้องแรกท่านได้รับราชการ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น มีความพากเพียรในหน้าที่ราชการ สร้างหลักฐาน จนกระทั่งถือว่ามีฐานะ พอกินพอใช้ได้ ถัดมาได้เจอกับท่านคุณครูสาร ซึ่งมาพักวิเวกอยู่ในป่าใกล้บ้านดงเย็นนั้น ได้รับฟังโอวาท จากท่านอาจารย์สาร เป็นที่รู้เรื่อง ชัดเจน กระทั่งตกลงใจที่จะสละครอบครัว แล้วก็ทรัพย์สิน บวช ในพระพุทธศาสนา ได้บรรพชา เมื่ออายุ ๑๗ ปี ที่วัดโพธสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าบุญคุณพระธรรมเจดีย์ ยุคเป็นพระราชประพันธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูประสาทคณานุกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

จาริกและปฏิบัติธรรม
ภายหลังจากได้บวชแล้ว ก็ได้เที่ยววิเวก อยู่ในเขตนครเชียงใหม่ ท่านก็เลยได้เดินทางไปผู้เดียว จนถึงจุดหมายแล้ว ได้เข้าไปกราบขอรับโอวาทแนะแนวทางปฏิบัติจากท่านอาจารย์มั่น เมื่อได้รับคำแนะแนวปฏิบัติ ให้เกิดความมุมานะ สำหรับการประกอบความเพียรพยายาม เพื่อละนิวรณ์ทั้งยัง ๕ แล้ว ท่านก็ได้ทำตามแล้วก็ปรากฏว่าสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

ครั้งสุดท้าย ท่านได้กลับจากการอยู่ใกล้ชิด ท่านอาจารย์มั่น ที่บ้านหนองผือ ตำบลนาใน มาอยู่ที่บ้านป่าเย็น แล้วก็ได้หาญาติโยม สร้างวัดประสิทธิธรรม ท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดประสิทธิธรรมนี้ จนกระทั่งสิ้นอายุขัยของท่าน

มรณภาพ
ท่านได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบในวัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น ตอนวันที่ ๑๓ พ.ค. พุทธศักราช ๒๕๑๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. คำนวณอายุได้ ๘๑ ปี ปี ๔๔…

ประวัติ พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก

พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก

พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก

นามเดิม เกิ่ง ทันธรรม
พ่อ ทัน ทันธรรม
แม่ หนูมั่น ทันธรรม
เกิด เป็นบุตรผู้ที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ต.ค. พุทธศักราช ๒๔๓๐
ที่บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

บรรพชา
ได้บวช เป็นภิกษุฝ่ายมหานิกาย ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๕๐

มีพระอาจารย์ คำดี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ สาย เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก

จาริกและปฏิบัติธรรม
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้จาริกไปยังถิ่นต่างๆเพื่อแสงหาอาจารย์ แนะแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐาน เมื่อได้รู้ข่าวสารว่า พระคุณครูมั่นฯ ซึ่งเป็นครูใหญ่ ข้างวิปัสสนาธุระ ที่มีชื่อ มาวิเวกรวมทั้งเผยแพร่ธรรมแก่ชาวบ้าน ที่บ้านหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ก็เลยได้ชวน พระอาจารย์สีลา ติสสโร ไปพบ เมื่อได้ฟังธรรมเทศนา พร้อมกับสอดส่องข้อวัตรปฏิบัติ ของท่านคุณครูมั่น อย่างใกล้ชิดแล้ว ก็กำเนิดความเลื่อมใสศรัทธา ก็เลยได้นิมนต์ท่าน ไปจำพรรษาที่ เสนาสนะป่าบ้านสามผง (วัดโพธิ์ชัยในตอนนี้)

การขอญัตติ
วันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้ขอญัตติ เป็นพระภิกษุสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย โดยมี เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธโล) เมื่อครั้งเป็นพระครู ชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ แล้วก็ท่านพระอาจารย์มั่นฯ นั่งหัตถบาสร่วมอยู่ด้วยในอุทกุกเฉปสีมา (โบสถ์น้ำ) หนองสามผง บ้านสามผง

มรณภาพ
เมื่อ ๘ พ.ค. พุทธศักราช ๒๕๘๐ ด้วยโรคกระเพาะ รวมทั้งลำไส้เรื้อรัง ที่ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รวมอายุได้ ๗๘ ปี…

ประวัติ พระอาจารย์แว่น ธนปาโล

พระอาจารย์แว่น ธนปาโล

พระอาจารย์แว่น ธนปาโล

นามเดิม แว่น ทุมกิจจะ
พ่อ นายวันดี ทุมกิจจะ
แม่ นางคำไพร ทุมกิจจะ
เกิด วันเสาร์ เดือน ๔ ข้างแรม พุทธศักราช ๒๔๕๓
บ้านบัว อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร

บรรพชาแล้วก็อุปสมบท
บวชเณรอายุ ๑๘ ปี เจ้าอาวาส วัดศรีรัตทุ่งนาราม อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร พระอาจารน์สีทอง เป็นอุปัชฌาย์ ต่อมาได้ติดตามหลวงปู่สิม พุทธาจาโร (ลูกผู้พี่เป็นญาติสนิทสนมในตระกูล) ได้เห็นจริยวัตรต่างๆที่สวยงาม ของหลวงปู่สิม เกิดความเคารพนับถือ อย่างยิ่ง แล้วก็ได้ขอแปรญัตติ จากมหานิกาย มาเป็นธรรมยุติกนิกาย พออายุครบบรรพชา ได้บรรพชาที่วัดศรีเทวดาประดิษฐาราม โดยมีพระเทพสิทธาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์

จาริกและปฏิบัติธรรม
พระอาจารย์แว่น ได้ปฏิบัติธรรมเรื่อยมา จนได้เจอกับพระปรมาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน คือ หลวงปู่มั่น ปัญญาทัตโต ได้รับอุบายธรรม จากหลวงปู่มั่น ในตอนนั้น ทำให้จิตใจสว่างไสว แล้วก็ได้เอามาถ่ายทอด แก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เพื่อเป็นอุบาย ในการปฏิบัติปฏิบัติธรรม ตามสติกำลังของตัวเอง ก็เลยถือว่าเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบองค์หนึ่ง ท่านที่ยังไม่เคยเข้ากราบนมัสการ ควรจะหาโอกาสไปกราบ เพื่อรับกระแสแห่งเมตตาธรรมจากท่าน…